منوی سریع

آموزش عبارات محاسباتی و تقدم و اولویت عملگرها در برنامه نویسی C++ عبارات محاسباتی و تقدم عملگرها در برنامه نویسی C++ (Precedence of operators) :

همانطور که قبلا اشاره شد عبارات محاسباتی شامل عملیات یک یا چند عملگر بر روی یک یا چند عملوند هستند. لذا به مبحث تقدم عملگرها در برنامه نویسی C++ می پردازیم تا بدانیم که در برخورد با یک عبارت محاسباتی طولانی به چه صورت باید رفتار کنیم.

a = b+10*(9%4);
a = b+10*9%4;                   

در بالا دو عبارت محاسباتی شبیه به هم اما با ساختاری متفاوت را مشاهده می کنیم. این دو عبارت جوابی متفاوت نسبت به یکدیگر دارند و تنها دلیل این تفاوت وجود یا عدم وجود پرانتز در هر کدام از این دو می باشد.

بطور کلی در عبارات محاسباتی قوانینی وجود دارد که اولویت عملگری را بر سایر عملگرها مشخص می کند. یعنی در برخورد با یک عبارت محاسباتی، عملگرهای با تقدم بالاتر، زودتر محاسبه شده تا به آخرین عملگر در عبارت برسیم.

آموزش عبارات محاسباتی و تقدم و اولویت عملگرها در برنامه نویسی C++ جدول زیر تقدم عملگرها را با اولویت از بالا به پایین به ما نمایش میدهد.

1 ()
2 !  ~  ++  --  sizeof
3 *  /  %
4 +  -
5 <<  >>
6 <  <=  >  >=
7 ==  !=
8 &
9 ^
10 |
11 &&
12 ||
13 ?
14 =  +=  -=  *=  /=  %=
15 ,

همینطور که در جدول بالا مشخص شد بالاترین تقدم عملگرها را پرانتز و پایین ترین تقدم را کاما دارا می باشند.

در جدول بالا ردیف هایی با چند عملگر وجود دارند. این بدین معنی است که از تقدم یکسانی برابر هستند، بنابر این اگر در عبارات محاسباتی به چند عملگر با تقدم یکسان برخورد کردیم تقدم بالاتر به عملگری میرسد که در سمت چپ دیگر عملگرها قرار دارد.

عبارات محاسباتی و تقدم و اولویت عملگرها در C++ برای درک مطلب به بررسی مثالی می پردازیم :

a = 20-3*4+19%(3*(2+1));
20-3*4+19%(3*3)

ابتدا عبارت داخل پرانتز به دلیل بالاترین تقدم بررسی می شود. اینجا ما دو پرانتز تودرتو داریم پس از پرانتز داخلی شروع می کنیم.

20-3*4+19%9

با محاسبه مقدار اولین پرانتز، دوباره عبارت داخل آنرا بدلیل وجود پرانتز دوم و تقدم آن نسبت به دیگر عملگرها محاسبه می کنیم.

20-12+19%9

حالا از بین عملگرهای موجود * و % از تقدم بالاتری برخوردارند. بدلیل یکسان بودن تقدم این دو از چپ شروع کرده و با رسیدن به هر کدام از این دو عملگر مقدار عبارت را محاسبه میکنیم که در این مثال ابتدا * محاسبه می شود.

20-12+1

سپس نوبت به % میرسد.

8+1

اکنون عملگرهای + و – در عبارت باقی می مانند که بدلیل یکسانی تقدم اولین عملگر از چپ یعنی – ابتدا محاسبه می گردد.

9

و در پایان عملگر + محاسبه شده که در نهایت به جواب 9 می رسیم.

آموزش عبارات محاسباتی و تقدم و اولویت عملگرها در برنامه نویسی C++   آموزش عبارات محاسباتی و تقدم و اولویت عملگرها در برنامه نویسی C++